پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار پرودن و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: نداشتن قدرت و توانایی – بی معنی بودن – بی هنجاری – انزوای اجتماعی – از خود بیگانگی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۴ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار آلیسون

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار فورنل و وست بروک

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش میزان بیگانگی مصرف کننده نسبت به بازار زیر مقیاس ها: مطیع بودن – پر سر و صدا بودن – هم سلیقه بودن – جسارت همراه با خشونت – طرفدار قانون های سخت گیرانه – قدرت تحمل بالا / پایین داشتن – خجالتی بودن نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word