مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه هوش عاطفی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد هوش عاطفی شامل ۲۰گویه و هدف آن بررسی هوش عاطفی کارکنان می باشد. روایی و پایای : دارد مقیاس : دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحه : ۳

پرسشنامه هوش سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی شامل ۴۹گویه و هدف آن بررسی هوش سازمانی کارکنان در سازمانها می باشد. روایی و پایای : دارد مقیاس : دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحه : ۵

پرسشنامه هوش اجتماعی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد هوش اجتماعی شامل ۲۱گویه و هدف آن بررسی میزان هوش اجتماعی در افراد می باشد. روایی و پایای : دارد مقیاس : دارد مدل : دارد نوع فایل: ورد تعداد صفحه : ۴