مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری تعهد به تغییر (تعهد عاطفی، تعهد تدوامی و تعهد هنجاری) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد تغییر سازمانی میل (۲۰۰۳) که شامل ۱۰گویه می باشد و هدف آن بررسی میزان پذیرش تغییر در سازمان می باشد. روایی و پایای: دارد نوع فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی (۲۰۰۱) که شامل ۲۰گویه و شش مولفه ای اضطراب و پریشانی، دوری از ابهام،گذشته نگری،منفی نگری،خوشبینی،ارزشمندی، شادی و رضایت از خود می باشد. روایی و پایایی: دارد نوع فایل: ورد