پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری تعهد به تغییر (تعهد عاطفی، تعهد تدوامی و تعهد هنجاری) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی (۲۰۰۱) که شامل ۲۰گویه و شش مولفه ای اضطراب و پریشانی، دوری از ابهام،گذشته نگری،منفی نگری،خوشبینی،ارزشمندی، شادی و رضایت از خود می باشد. روایی و پایایی: دارد نوع فایل: ورد