Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
آمارتولز - Part 5
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری تعهد به تغییر (تعهد عاطفی، تعهد تدوامی و تعهد هنجاری) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

پرسشنامه استاندارد انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری پی آمدهای مورد انتظار مصرف الکل (انتظارات مثبت (تسهیل اجتماعی، لذت، رابطه جنسی و کاهش تنش)، انتظارات منفی (اجتماعی، هیجانی، جسمی و عملکرد شناختی) ) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه: دارد

پرسشنامه استاندارد ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس (۱۹۸۴) و ویگا و یانوزاس (۱۹۷۹)

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک)  و تعیین نوع طرح سازمانی  می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه سازمانها دارای ساختارهایی می باشند تا برآن اساس فعالیتهای کارکنان خود را هماهنگ نمایند. ساختار سازمانی یا Organization Structure در نمودار سازمانی جلوه می کند و نمایانگر سلسله مراتب […]

پرسشنامه استاندارد فاصله قدرت

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران (سلسله مراتب، پاداش، جو سازمانی، تصمیم گیری، ارتباط، یادگیری سازمانی و مدیریت) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه دارد

پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف سنجش عملکرد خانواده (حل مسائل، ارتباطات، نقش ها، پاسخگویی عاطفی، درگیری عاطفی، کنترل رفتاری و عملکرد عمومی خانواده) می باشد. یکی از مدل هایی که در زمینه کار کرد خانواده ارائه شده است مدل کار کرد خانواده مک ماستر (  Mc  Master )  است که در دهه […]

تست استاندارد روانشناسی بیابانی

تست استاندارد روانشناسی بیابانی این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن بررسی شخصیت فرد می باشد. در این پژوهش منظور از  روانشناسی بیابانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۲ گویه ای پرسشنامه روانشناسی بیابانی می­دهند. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه استاندارد خودتخریبی

این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان خودتخریبی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه طبق تعریف، رفتارهای خودتخریبی عبارت است از: ارتکاب اعمالی از قبیل خودآزاری عمدی، اقدام تعمدی مهلک یا غیر مهلک، خواه فیزیکی، خواه مسمومیت با علم به احتمال خطرناک بودن آن ها و در مورد مسمومیت دارویی اطلاع […]

پرسشنامه استاندارد اثربخشی مدیریت سازمان

این پرسشنامه دارای ۳۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی مدیریت سازمان می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه یک مدیر کارآمد به اهداف بلند مدت یا توفیق بادوام دست می یابد. کافی نیست که واحد کاری در یک روز عملکرد بالا داشته باشد، بلکه باید قادر باشد که این عملکرد را همه روزه بدست […]

پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران (۱۹۸۶)

این پرسشنامه دارای ۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی حمایت سازمانی ادراک شده می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده یکی دیگر از متغیرهای تاثیرگذار بر عملکرد شغلی است که اخیراً مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. ایده حمایت سازمانی ادراک شده برای نخستین بارتوسط ایزنبرگر، هانتینگتون، هاتکینسون و سوا (۱۹۸۶) […]

پرسشنامه استاندارد پادوآ (PPI) اصلاحی دانشگاه ایالتی واشنگتن

این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست و شو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران  و تکانه های وسواسی دزدی) می […]