Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
آمارتولز - Part 20
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه وفاداری به خطوط هوایی پریتچارد و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان وفاداری در خطوط هوایی زیر مقیاس ها: مقاومت در برابر تغییر – اشتیاق به موقعیت – انتخاب ارادی – پیچیدگی اطلاعاتی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۹ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس تکانش گری هیرسچفیلد و همکاران (IS)

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش رفتار تکانش گری در کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۵ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه مرکب صبحگاهی هورن، استبرگ، تورسوال و آکرش دت

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش شبانگاهی، بینابین و صبحگاهی بودن فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد روایی و پایایی: دارد سال انتشار: ۱۹۷۶ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه مرکز کنترل چونگ و دینگ

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش باور فروشندگان به مرکز کنترل زیر مقیاس ها: داخلی – شانس – افراد قدرتمند نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه طبقه بندی ایدئولوژی های اخلاقی فورسیث

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: بررسی ایده آل گرایی و نسبیت قوانین اخلاقی زیر مقیاس ها: ایده آل گرایی – نسبیت قانون های اخلاقی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس برابری / عدم برابری تراپمن و همکاران (E/I)

تعداد گویه ها: ۲۶ هدف: سنجش برابری در روابط زناشویی زیر مقیاس ها: دغدغه های فردی – دغدغه های هیجانی – دغدغه های روزمره – فرصت های به دست آمده و از دست رفته نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word

پرسشنامه وضعیت فرهنگ سازمانی

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش وضعیت فرهنگ سازمانی زیر مقیاس ها: روحیه – عملکرد فردی – سازمان – آموزش، یادگیری و توسعه – ارتباط – مدیران و تیمها نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word

پرسشنامه رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات رینولز و داردن

تعداد گویه ها: ۸ هدف: ارزیابی رهبری عقیده و جستجوی اطلاعات زیر مقیاس ها: رهبری عقیده – جستجوی اطلاعات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه اسنادهای شخصی کودکان پاریش (PAIC)

تعداد گویه ها: ۴۸ هدف: سنجش خودپنداره کودکان نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

مقیاس نقص در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی

تعداد گویه ها: ۲۲ هدف: ارزیابی نقص در فعالیت های اجتماعی و خانوادگی نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word