پرسشنامه استاندارد فاصله قدرت

این پرسشنامه دارای ۲۷ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری و تعیین نمره فاصله قدرت مدیران (سلسله مراتب، پاداش، جو سازمانی، تصمیم گیری، ارتباط، یادگیری سازمانی و مدیریت) می باشد.

فایل : ورد

منبع : دارد

روایی و پایایی : دارد

مولفه دارد

16,000 ریال – خرید

882 : بازدید مطلب

فرستادن نظر