بی تفاوتی سازمانی

این پرسشنامه توسط دانایی فرد و همکاران (۱۳۸۹) طراحی گردید که شامل ۳۳ گویه ۵ مولفه (بی تفاوتی به مدیر، بی تفاوتی به سازمان، بی تفاوتی به ارباب رجوع، بی تفاوتی به همکار و بی تفاوتی به کار) می باشد.

پایایی و روایی دارد

منبع دارد

فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

 

 

741 : بازدید مطلب

فرستادن نظر