پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی

پرسشنامه انگیزش تحصیلی عبدخدایی در سال ۱۳۸۷ برگرفته از هشت نظریه انگیزش در آموزش و پرورش( نیاز پیشرفت، انتظار-ارزش، هدف گرایی، انگیزش توانش، خودارزشی، خودکارآمدی اسنادی  و انگیزش درونی – بیرونی) است . این پرسشنامه ۵۳ سوال دارد و برروی نمونه ۱۱۲۲ نفری از دانش آموزان پسر شاغل به تحصیل در مقطع متوسطه دبیرستان های دولتی نواحی هفتگانه مشهد اعتباریابی و هنجاریابی شده است. منبع: دارد پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد مولفه: دارد

پرسشنامه رفتارهای ضد شهروندی سازمانی

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتارهای ضدشهروندی سازمانی از ابعاد مختلف (لجبازی و خودسری، مقاومت در برابر اقتدار، طفره رفتن از کار، کینه توزی، پرخاشگری) است. منیع: دارد پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد مولفه: دارد

پرسشنامه استاندارد دلبستگی شغلی کانونگو (۱۹۸۲) (JIQ)

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن بررسی دلبستگی شغلی می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه دلبستگی شغلی عبارت است از تصوری که شخص نسبت به کارش نشان می دهد و جسم و روحش را وقف وظایفش می نماید و فرد به شغلش به عنوان مهمترین بخش از زندگیش توجه می کند و رضایت شغلی از انجام وظایفش ناشی می شود (ظریفی و همکاران، ۱۳۹۱). منیع: دارد پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

پرسشنامه اشتیاق شغلی

این پرسشنامه از ۱۷ سوال تشکیل شده ، که توسط سالواناوا و شوفلی در سال ۲۰۰۱ طراحی شده است. این پرسشنامه شامل ۳ مولفه می باشد .این ابعاد شامل نیرومندی(۶ماده)، وقف خود (۵ ماده) و جذب (۶ ماده) می باشد. پاسخ ها در تمام ماده های این مقیاس از کاملا مخالفم تا کاملا موافقم درجه بندی شده است . منیع: دارد پایایی و روایی : دارد نوع فایل: ورد تعریف مفهومی و عملیاتی : دارد

پرسشنامه استاندارد جرأت ورزی (درجه ناراحتی) گمبریل و ریچی (۱۹۷۵)

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی رفتار جرأت ورزی (رد کردن تقاضا، بیان کردن محدودیت های خود، پیشقدم شدن در آغاز یک برخورد اجتماعی، بیان احساسات مثبت، کنار آمدن و قبول انتقاد، قبول تفاوت داشتن با دیگران و ابراز وجود موقعیت هایی که باید کمک کرد، دادن پس خوراند منفی) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه دارد

پرسشنامه استاندارد ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی

این پرسشنامه دارای ۱۲ سوال بوده و هدف آن ارزیابی اثربخشی دوره آموزشی می باشد. ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی اینکه تا اندازه ای تعیین کنیم، آموزشهای انجام شده تا چه حد منجر به ایجاد مهارتهای مورد نیاز سازمان به صورت عملی و کاربردی شده است (عیدی و همکاران، ۱۳۸۷). وجود یک برنامه ارزیابی آموزشی در سازمان فرصتی را فراهم می آورد که برخی معیارهای ذهنی به صورت عینی و مشخص تری مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است که ثبات و اعتبار معیارهای عینی، بیش از قضاوتهای ذهنی است (عیدی و همکاران، ۱۳۸۷). فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد

پرسشنامه استاندارد مدیریت مشارکتی چوپانی (۱۳۸۹)

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی مدیریت مشارکتی و ابعاد آن (مشارکت کارکنان در هدف گذاری ، مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ، مشارکت کارکنان در حل مشکلات ، مشارکت کارکنان در تغییر و تحول سازمانی) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

پرسشنامه استاندارد تعهد به تغییر سازمانی

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری تعهد به تغییر (تعهد عاطفی، تعهد تدوامی و تعهد هنجاری) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه : دارد

پرسشنامه استاندارد انتظارات در مورد پیامد مصرف الکل (AOES)

این پرسشنامه دارای ۳۴ سوال بوده و هدف آن اندازه گیری پی آمدهای مورد انتظار مصرف الکل (انتظارات مثبت (تسهیل اجتماعی، لذت، رابطه جنسی و کاهش تنش)، انتظارات منفی (اجتماعی، هیجانی، جسمی و عملکرد شناختی) ) می باشد. فایل : ورد منبع : دارد روایی و پایایی : دارد مولفه: دارد