پرسشنامه عملکرد سازمانی

این پرسشنامه دارای ۲۲ سوال و ۴ مولفه نوآوری،بهره وری،کیفیت خدمات و رضایت مشتریان در پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران تدوین شده است. روایی و پایایی: دارد منبع دارد مولفه دارد

پرسشنامه استاندارد هوش معنوی کینگ (SISRI) (2008)

  این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی هوش معنوی در افراد (تفکر وجودی انتقادی ، تولید معنای شخصی ، آگاهی متعالی و بسط حالت هشیاری) می باشد. تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه هوش معنوی به ما اجازه کامل کردن قسمتهای میان فردی و درون فردی را برای پیشه گرفتن از فاصلۀ مابین خویش و دیگران را می دهد و می تواند به وسیلۀ راههای مختلفی افزایش یابد، (زهر و مارشال،۲۰۰۰). منبع دارد روایی و پایایی : دارد پایایی :دارد