مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد صداقت و راستگویی

این پرسشنامه دارای ۱۶ سوال بوده و هدف آن بررسی صداقت و راستگویی (جبران کمبودها ، صداقت و راستگویی ، گفتن مطالب غیر واقعی ، ترس واضطراب و جلب توجه) می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد رفتار استفاده از اطلاعات

این پرسشنامه دارای ۱۰ سوال بوده و هدف آن سنجش رفتار استفاده از اطلاعات می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد جو آموزشی دریم (DREEM)

این پرسشنامه دارای ۵۰ سوال بوده و هدف آن سنجش ادراک و انتظار آن ها از محیط یادگیری و آموزشی (ادراک دانشجویان از یادگیری، ادراک دانشجویان از مدرسین، ادراک دانشجویان از توانایی علمی خود، ادراک دانشجویان از جو آموزشی و ادراک دانشجویان از شرایط اجتماعی آموزش) می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : […]

پرسشنامه استاندارد سنجش خستگی (MFI)

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش خستگی و ابعاد آن (خستگی عمومی، خستگی جسمی، کاهش فعالیت، کاهش انگیزه و خستگی ذهنی) می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد سلامت روانی گلدبرگ

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سلامت روانی (علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی، اضطراب، اختلال عملکرد اجتماعی و افسردگی)  می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : ورد

پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی بندورا

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی سه بعدی ناامیدی فرد (احساس فرد نسبت به آینده ، بی انگیزگی یا زا دست دادن انگیزه و انتظارات) می باشد. مولفه : دارد منیع: دارد پایایی و روایی: دارد

پرسشنامه استاندارد ناامیدی بک (BHS)

این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن بررسی سه بعدی ناامیدی فرد (احساس فرد نسبت به آینده ، بی انگیزگی یا زا دست دادن انگیزه و انتظارات) می باشد. پایایی : دارد منبع: دارد فایل : ورد