مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

مقیاس نودوستی واکر و گیبینز

تعداد گویه ها: ۳۸ هدف: سنجش نودوستی سازندگان پرسشنامه: واکر و گیبینز معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

مقیاس سخت کوشی بارتون

تعداد گویه ها: ۴۵ هدف: سنجش میزان سخت کوشی در افراد زیر مقیاس ها: تعهد – کنترل – مبارزه طلبی سازندگان پرسشنامه: بارتون معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word

مقیاس رفتار شخصی

تعداد گویه ها: ۲۹ هدف: ارزیابی ۴ بعد مرتبط با چگونگی ارزیابی جهان توسط افراد زیر مقیاس ها: دیگر فرمان – خود فرمان – فاقد تکلف در رفتار – پیش بینی پذیری رفتار معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

مقیاس رفتار دوستانه ریزمن

تعداد گویه ها: ۴۰ هدف: سنجش میزان رفتار دوستانه افراد زیر مقیاس ها: خودانگاره – پذیرندگی – پاداش بخشی – بیگانگی سازندگان پرسشنامه: ریزمن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

مقیاس رابطه رمانتیک برشید و همکاران

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش ۲ مولفه اساسی عشق رمانتیک (وابستگی و ناایمنی) زیر مقیاس ها: وابستگی رمانتیک – ناایمنی رمانتیک سازندگان پرسشنامه: برشید، آتریج و اسپرچر معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word

مقیاس خوداثربخشی شیرر و مادوکس

تعداد گویه ها: ۲۳ هدف: سنجش خوداثربخشی در رسیدن به اهداف و موفقیت ها زیر مقیاس ها: خوداثربخشی کلی – خوداثربخشی اختصاصی سازندگان پرسشنامه: شیرر و مادوکس معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

مقیاس خشم چندبعدی سیگل

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: سنجش میزان خشم و عصبانیت در افراد زیر مقیاس ها: خشم انگیختگی – دامنه ی موقعیت های خشم انگیز – نگرش خصمانه – خشم بیرونی – خشم درونی سازندگان پرسشنامه: سیگل معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word

مقیاس تنظیم خلق منفی کاتانزارو و مرنز

تعداد گویه ها: ۳۰ هدف: ارزیابی میزان موفقیت در تنظیم خلق منفی سازندگان پرسشنامه: کاتانزارو و مرنز معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد هنجاریابی: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه کنترل خشم

تعداد گویه ها: ۲۵ هدف: ارزیابی کنترل خشم در موقعیت های تنش زا زیر مقیاس ها: احساس خشم – خشم در روابط شخصی – خشم در موقعیت های اجتماعی – نمره گذاری: دارد تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word

مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و ثلن

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش ترس از صمیمیت و سنجش اضطراب های مربوط به روابط نزدیک سازندگان پرسشنامه: دسکاتنر و ثلن معرفی آزمون: دارد نمره گذاری: دارد هنجاریابی: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۷ فرمت فایل: word