مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی دانش اموزان

این ابزار دارای ۳۰ پرسش و سه حوزه خرده مقیاس است: استعداد ،کوشش و بافت. خودکارآمدی تحصیلی در واقع اعتقاد افراد است به اینکه آنها می توانند به طور موفقیت آمیزی تکالیف تحصیلی شان را در سطوح معین شده انجام دهند. افراد با خودکارآمدی کم، تفکر بدبینانه درباره توانایی های خود دارند، بنابر این این […]

پیشینه مهارتهای ارتباطی مدیران

این فایل پیشینه مهارت های ارتباطی مدیران را با منابع جدید به طور کامل برای فصل دو پژوهش شما فراهم کرده است. منابع: دارد تعداد صفحه: ۳۰