پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ

پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ دارای ۴۰ ماده و براساس نظریه دو عاملی هرزبرگ و با توجه به عوامل انگیزش درونی (ذهنی) و بیرونی (بهداشتی) طراحی شده است. روایی و پایایی : دارد مولفه: دارد

پرسشنامه مشتری محوری

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان مشتری محور بودن زیر مقیاس ها: نزدیکی با مشتری – رفاه مشتری – شفافیت شرکت – بهبود مداوم نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان تشابه بین برند کنونی شرکت و محصول توسعه یافته نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه عملکرد روابط صنعتی لاگس و همکاران (RELPERF)

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: سنجش مدیریت ارتباط با مشتری زیر مقیاس ها: سیاست ها و فعالیت های ارتباطی – تعهد در رابطه – اعتماد در رابطه – همکاری دو جانبه – رضایت از رابطه نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه اشتیاق به یک طبقه محصول – خودرو بلوچ

تعداد گویه ها: ۱۷ هدف: سنجش میزان علاقه افراد به اتومبیل زیر مقیاس ها: لذت از رانندگی و استفاده از خودرو – تمایل برای صحبت با دیگران در مورد خودرو – علاقه به مسابقه های خودرو رانی – ابراز خود از طریق خودرو – وابستگی به خودرو – علاقه به خودرو نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۱ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه واکنش بیننده نسبت به تبلیغات لاستویکا

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش واکنش مصرف کننده نسبت به تبلیغات زیر مقیاس ها: ارتباط – سردرگمی – سرگرمی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه توجیه اخلاقی مصرف کننده آستوس و همکاران

تعداد گویه ها: ۲۸ هدف: ارزیابی توجیه اخلاقی مصرف کننده زیر مقیاس ها: واقعیت توسعه اقتصادی – تبعیت از دولت – توجیه اقتصادی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس شغل به طور کلی آیرونسون و همکاران (JIGS)

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: بررسی احساسات کلی افراد نسبت به شغل شان نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۹ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه توقع مصرف کننده از خدمات مرکز تماس بورگرز و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: ارزیابی توقع مصرف کنندگان از مرکز های تماس شرکت ها زیر مقیاس ها: انطباق – اطمینان – همدلی – قدرت نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word