مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه ارزیابی مهارت هم گرایی در تفکر

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی مهارت هم گرایی در تفکر نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه اخلاق کسب و کار رابین و همکاران

تعداد گویه ها: ۸ هدف: سنجش میزان پایبندی به اصول اخلاقی در کسب و کار زیر مقیاس ها: تساوی اخلاقی – نسبیتی – قراردادی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس رضایت از زندگی خانوادگی کانساس اسچام و همکاران (KFLS) – نسخه والدین

تعداد گویه ها: ۴ هدف: سنجش رضایت از زندگی خانوادگی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۶ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه رضایت شغلی کارکنان در سازمان

تعداد گویه ها: ۳۵ هدف: سنجش میزان رضایت شغلی کارکنان در سازمان نمره گذاری: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

مقیاس نوجویی معین محصول گلدسمیت و هفاکر (DSI)

تعداد گویه ها: ۶ هدف: اندازه گیری نوجویی در محدوده محصول نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۱ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

مقیاس خانواده های هر دو زوج شاغل پندلتون و همکاران (DCFS)

تعداد گویه ها: ۳۱ هدف: سنجش ویژگیهای خانواده های هر دو زوج شاغل زیر مقیاس ها: نوع ازدواج – مسئولیت پذیری داخلی – رضایتمندی – تصویر خود – برجستگی شغلی – سیر شغلی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر

تعداد گویه ها: ۲۰ هدف: ارزیابی مهارت استراتژیک در تفکر فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه گسستن از برند

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش عوامل جداشدن مصرف کننده از برند زیر مقیاس ها: عناصر مرتبط با مصرف کننده – کاهش کیفت محصول ها – مشکل های مالی – تفاوت بین انتظارات مصرف کننده و محصول ارائه شده برند نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۲ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

مقیاس رویدادهای ارتباطی کینگ و کریستنسن (RES)

تعداد گویه ها: ۱۹ هدف: سنجش میزان پیشرفت رابطه در دوران نامزدی نمره گذاری: دارد روایی و پایایی: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه بلوغ فرآیندهای سازمانی

تعداد گویه ها: ۱۳ هدف: سنجش میزان بلوغ فرآیندها در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word