پاورپوینت مالیه آموزش و سازوکارهای تخصیص منابع مالی
پاورپوینت / دسامبر 21, 2014

نقش و اهمیت سازوکارهای تخصیص منابع مالی در آموزش و پرورش تخصیص منابع به روشی اشاره می شود که در آن منابع مالی بین نیازهای رقیب تقسیم شده و برای اهداف آموزشی صرف می شود ( دیانه و سایرین ، ۲۰۰۲). به طور کلی سازوکارهای تخصیص منابع مالی به چگونگی توزیع منابع مالی بین واحد های آموزشی ، انواع آموزش و مقاطع تحصیلی اطلاق می شود (عزتی و نادری، ۱۳۸۸ : ۷) تعداد اسلاید:۴۱ منبع : دارد طراحی شده توسط دانشجویان دکتری