Notice: Undefined index: twp_api_token in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/telegram-for-wp/twp.php on line 65

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207

Notice: Undefined index: cid in /home1/amartool/public_html/wp-content/plugins/seo-super-comments/seo-super-comments.php on line 207
نوامبر, 2014 | آمارتولز
مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه تعارض بین شغل – خانواده و خانواده – شغل

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش میزان تعارض بین شغل و خانواده و بالعکس زیر مقیاس ها: شغل و خانواده – خانواده و شغل نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۶ تعداد صفحات: ۴ فرمت فایل: word

پرسشنامه جامعه پذیری کتز

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: سنجش میزان جامعه پذیری در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه ارزش های شخصی در مورد خدمات

تعداد گویه ها: ۱۶ هدف: بررسی تأثیر ارزش های شخصی در مورد خدمات نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۵ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه سنجش کارآفرینی اسکاربوروف و زیمرر

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: سنجش نیمرخ کارآفرینی فرد نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۵ فرمت فایل: word

پرسشنامه اعتقاد به رشد مادی

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش تأثیر اعتقاد به رشد مادی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۴ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه مفروضات ارزیابی عملکرد کوئین و همکاران

تعداد گویه ها: ۷ هدف: ارزیابی عملکرد فرد از نظر مفروضات سنتی یا مدرن نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه نارضایتی مصرف کننده از فضای بازار

تعداد گویه ها: ۸۲ هدف: سنجش میزان نارضایتی مصرف کننده از فضای بازار زیر مقیاس ها: به سود کسب و کار – بر ضد کسب و کار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۷۶ تعداد صفحات: ۸ فرمت فایل: word

پرسشنامه روابط متقابل شخصی شوتز (FIRO-B)

تعداد گویه ها: ۵۴ هدف: ارزیابی روابط متقابل شخصی زیر مقیاس ها: مشارکت دادن دیگران – مشارکت خود – کنترل دیگران – کنترل توسط دیگران – محبت به دیگران – محبت دیگران به من نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۶۶ تعداد صفحات: ۹ فرمت فایل: word

مقیاس ارزشها

تعداد گویه ها: ۹ هدف: سنجش ارزش ها در افراد نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۳ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه مفروضات مدیریتی

تعداد گویه ها: ۱۴ هدف: ارزیابی جایگاه فرد در تئوری X و Y داگلاس مک گریگور نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word