پیشینه خلاقیت دانش آموزان با منابع ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶
/ سپتامبر 18, 2017

تمدن بشر مرهون اندیشه خلاق آدمی بوده است و دوام آن نیز بدون بهره گیری از خلاقیت غیر ممکن خواهد بود که عالی ترین عملکرد ذهن انسان محسوب می شود. در وضعیت کنونی، خلاقیت نه یک ضرورت، بلکه شرطی برای بقاست بنابر این لازم است نظام های آموزشی بر تربیت و پرورش افرادی تأکید کنند که به حل خلاق مسائل پیش بینی ناپذیر قادر باشند( محققی و همکاران،۱۳۹۵). نوع فایل:ورد