فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی،تئوری، تحقیق و عمل
/ آوریل 28, 2017

در این پاورپوینت فصل فرهنگ سازمانی کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل  با استفاده از مطالب تکمیلی را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند.  

فصل سوم ساختار در مدارس مدیریت آموزشی تئوری، تحقیق و عمل
/ فوریه 26, 2017

در این پاورپوینت فصل سوم کتاب مدیریت آموزشی تئوری تحقیق و عمل(ساختار در مدارس) را به طور کامل و با انیمشن های زییا توسط دانشجویان دکتری دانشگاه سراسری کشور  برای ارائه کلاسی برای شما دوستان گرامی تهیه گرده اند