مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

سوالات سراسری ۸۱برنامه ریزی آموزشی و درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

این فایل حاوی سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱ درس برنامه ریزی آموزشی و درسی  سال ۸۱می باشد که پاسخهای کاملا تشریحی  توسط دانشجویان تک رقمی دانشگاه تهران به هر یک از سوالات داده شده است. جهت مشاوره با رتبه های تک رقمی می توانید تماس بگیرید نوع فایل: ورد تعداد صفحه:۶

سوالات سراسری ۸۰برنامه ریزی آموزشی و درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

این فایل حاوی سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱ درس برنامه ریزی آموزشی و درسی  سال ۸۰می باشد که پاسخهای کاملا تشریحی  توسط دانشجویان تک رقمی دانشگاه تهران به هر یک از سوالات داده شده است. نوع فایل: ورد تعداد صفحه: ۶

سوالات سراسری ۸۲ برنامه ریزی آموزشی و درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

این فایل حاوی سوالات کارشناسی ارشد علوم تربیتی ۱ درس برنامه ریزی آموزشی و درسی  سال ۸۲ می باشد که پاسخهای کاملا تشریحی  توسط دانشجویان تک رقمی دانشگاه تهران به هر یک از سوالات داده شده است. نوع فایل: ورد تعداد صفحه: ۶  

ارتباطات میان فردی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه ارتباطات میان فردی  با منابع ۲۰۱۳   جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است نوع فایل: ورد تعداد صفحه:۵۳

پیشینه اخلاق حرفه ای

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه اخلاق حرفه ای  جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است نوع فایل: ورد   تعداد صفحه: ۸۰      

پیشینه تعهد سازمانی

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه تعهد سازمانی جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است. نوع فایل: ورد تعداد صفحه: ۵۱

پیشینه تحقیق مدیریت ارتباط با مشتری

دانلود مستندات تجربیات شغلی

در این فایل پیشینه مدیریت ارتباط با مشتری جهت تسهیل در روند کار پژوهشی شما گنجانیده شده است. نوع فایل:  ورد   تعداد صفحه :۷۱