مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد مقاومت نسبت به تغییر سازمانی واین و اندی (۲۰۰۱) که شامل ۲۰گویه و شش مولفه ای اضطراب و پریشانی، دوری از ابهام،گذشته نگری،منفی نگری،خوشبینی،ارزشمندی، شادی و رضایت از خود می باشد. روایی و پایایی: دارد نوع فایل: ورد