پیشینه مسئولیت اجتماعی

تعریف مسئولیت اجتماعی
در سال های اخیر با توجه به تغییرات زیاد موجود هم در سطح جهانی و سازمانی ،اصطلاح مسئولیت اجتماعی به یک موضوع اغلب مورد بحث در میان مصرف کنندگان و شرکت کنندگان تبدیل شده است(استایکلسکو،۲۰۱۴ ؛بدواوی و شاوکی،۲۰۱۳).

16,000 ریال – خرید

964 : بازدید مطلب

فرستادن نظر