یادگیری جهانی در نظام آموزش عالی آمریکا

دانلود مستندات تجربیات شغلی

یادگیری جهانی در نظام آموزش عالی آمریکا : راهبردهای تربیت شهروند جهانی در عصر وابستگی های پیچیده

منبع دارد

16,000 ریال – خرید

1071 : بازدید مطلب

فرستادن نظر