پرسشنامه اثربخشی سازمانی پارسونز

بر اساس مدل کارکردهای چهارگانه ضروری نظام اجتماعی  پارسونز (AGIL) طراحی شده و دارای ۲۸ سوال می باشد.

مولفه دارد

منبع دارد

پایایی دارد

19,000 ریال – خرید

436 : بازدید مطلب

فرستادن نظر