پیشینه عملکرد معلم با منایع ۲۰۱۷ و ۱۳۹۶

عملکرد همواره تأثیر بسزایی بر نحوه فعالیت سازمان ها داشته است. و متعاقبًا روشها و ابزارهای ارزیابی دقیق این عملکرد به عنوان موضوعی حیاتی مورد توجه سازمانها و افراد آکادمیک بوده است(کوندو و همکاران[۱]،۲۰۱۷).

[۱] . Kundu & et al

29,000 ریال – خرید

346 : بازدید مطلب

فرستادن نظر