پرسشنامه انگیزش درونی

این پرسشنامه محقق ساخته دارای ۹ سوال و از طیف لیکرت کاملا موافق(۱) تا کاملا مخالف(۵) پیروی می کند.

مولفه : ندارد

روایی و پایایی : دارد

نوع فایل: ورد

 

10,000 ریال – خرید

348 : بازدید مطلب

فرستادن نظر