پرسشنامه عملکرد معلم

این پرسشنامه را پاتریک، هیزلی و کمپ لر (۲۰۰۰) ساخته اند و عریضی ترجمه کرده و در پژوهش حاضر به کار گرفته شده است.این پرسشنامه دارای ۱۳ مولفه می باشد.

مولفه : دارد

روایی و پایایی : دارد

نوع فایل: ورد

19,000 ریال – خرید

426 : بازدید مطلب

فرستادن نظر