پرسشنامه استاندارد ساختار مکانیکی و ارگانیکی ساشکین و موریس (۱۹۸۴) و ویگا و یانوزاس (۱۹۷۹)

این پرسشنامه دارای ۲۶ سوال بوده و هدف آن ارزیابی ابعاد سازمانی (مکانیک یا ارگانیک)  و تعیین نوع طرح سازمانی  می باشد.

تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه

سازمانها دارای ساختارهایی می باشند تا برآن اساس فعالیتهای کارکنان خود را هماهنگ نمایند. ساختار سازمانی یا Organization Structure در نمودار سازمانی جلوه می کند و نمایانگر سلسله مراتب اداری و حیطه کنترل مدیران بوده، همچنین گروه بندی کارکنان در دوایر را نشان می دهد و ارتباط و تعامل آنها را تعیین می کند.

فایل : ورد

منبع : دارد

روایی و پایایی : دارد

 

16,000 ریال – خرید

384 : بازدید مطلب

فرستادن نظر