پرسشنامه استاندارد سنجش خانواده مک ماستر (FAD) اپستاین و همکاران

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف سنجش عملکرد خانواده (حل مسائل، ارتباطات، نقش ها، پاسخگویی عاطفی، درگیری عاطفی، کنترل رفتاری و عملکرد عمومی خانواده) می باشد.

یکی از مدل هایی که در زمینه کار کرد خانواده ارائه شده است مدل کار کرد خانواده مک ماستر (  Mc  Master )  است که در دهه ۱۹۶۰ توسط اپستاین ، بیشاب  و لوین در دانشگاه مک ماستر ارائه شد . این مدل مبتنی بر رویکرد سیستمی می باشد که ساختار ، سازمان و الگو تبادلی واحد زناشویی را توصیف می کند . این مدل ابعاد مهمی از کارکرد خانواده را که اغلب نمود بالینی پیدا می کنند مد نظر قرار می دهد . این مدل شش بعد از زندگی خانوادگی را مورد ارزیابی قرار می دهد که عبارتند از : حل مسائل ، ارتباطات ، نقش ها ، پاسخگویی عاطفی ، درگیری عاطفی و کنترل رفتاری.

فایل : ورد

منبع : دارد

روایی و پایایی : دارد

16,000 ریال – خرید

542 : بازدید مطلب

فرستادن نظر