پرسشنامه استاندارد آسایش روانی

این پرسشنامه دارای ۴۰ سوال بوده و هدف آن بررسی احساس آسایش عمومی (عواطف مثبت)، انطباق انتظارات با پیشرفت ها، اطمینان در سازگاری، احساسات متعالی (معنوی و روحانی)، حمایت خانواده، حمایت اجتماعی، ارتباطات اولیه گروهی، عدم تسلط روانی، تلقی از سلامتی-بیماری، کمبود ارتباطات اجتماعی و احساس آسایش عمومی (عواطف منفی) می باشد.

فایل : ورد

منبع : دارد

روایی و پایایی : دارد

14,000 ریال – خرید

563 : بازدید مطلب

فرستادن نظر