مقیاس ارزشیابی سازگاری مجدد اجتماعی

دگرگونی های زندگکی می توانند منبع استرس باشند. در سال های گذسته، در اثر دگرگونی های زندگی ،تا چه درجه استرس احساس کرده اید.با پاسخگویی به پرسشنامه زیر می توانید درجه استرس خود را که در اثر دگرگونی های زندگی متحمل شده اید، با درجه استرس سایر دانشجویان مقایسه کنید.

نوع فایل: pdf

10,000 ریال – خرید

669 : بازدید مطلب

فرستادن نظر