پرسشنامه استاندارد رهبری خدمتگزار تیلور

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و هدف آن ارزیابی سبک رهبری خدمتگزار در رهبران (عشق اجتماعی، نوع دوستی، بینش و توانمندسازی) می باشد.

می توان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی ویژه برای مدیران سازمان ها در نظر گرفت. رهبران ایده آل، رهبرانی هستند که همواره به خدمت رسانی به پیروان و احترام به شأن و مقام آنها متمایل بوده، به رشد و پیشرفت سازمان و حداکثرسازی ظرفیت کارکنان خود اهمیت می دهند. بنابراین انعکاس توجه، ارزشمندی و رهبری خدمتگزار در رفتارهای سرپرست، حس خوبی ایجاد می کند.

مولفه دارد

روایی و پایایی : دارد

منبع : دارد

19,000 ریال – خرید

833 : بازدید مطلب

فرستادن نظر