پرسشنامه استاندارد احترام به خود در کودکان و نوجوانان

این پرسشنامه دارای ۶۰ سوال بوده و هدف آن ارزیابی احترام به خود در کودکان و نوجوانان  می باشد.

براون، داتون و کوک (۲۰۰۱) از حرمت خود به عنوان مهم ترین و پرکاربردترین سازه های روان شناختی مورد توجه روان شناسی یاد می کنند. افراد با حرمت خود بالا، در برخورد با وقایع استرس زا احساس کنترل بیش تری کرده، توانایی خود را مثبت ارزیابی و بهتر می توانند در چنین موقعیت هایی راهبردهای مسئله مدار را انتخاب کنند. این افراد کمتر وابسته به موقعیت هستند، خودانگاره مثبتی دارند و در موقعیت های پرفشار مؤثرتر عمل می کنند.

منبع : دارد

روایی و پایایی دارد

فایل : ورد

19,000 ریال – خرید

410 : بازدید مطلب

فرستادن نظر