پرسشنامه استاندارد وسواس فکری و عملی

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۳۹ سوال بوده و هدف آن ارزیابی و سنجش میزان اختلال وسواس فکری و عملی از ابعاد مختلف (وسواس های آلودگی، اجبارهای شست وشو، اجبارهای نظم و ترتیب، اجبارهای وارسی، افکار وسواسی آسیب به خود و دیگران، افکار وسواسی خشونت، تکانه های وسواسی آسیب به خود و دیگران، تکانه های وسواس دزدی) است.
روایی و پایایی: دارد
مولفه : دارد

10,000 ریال – خرید

776 : بازدید مطلب

فرستادن نظر