پرسشنامه استاندارد سبک های حل تعارض رحیم (ROCI-II)

دانلود پرسشنامه

این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال بوده و هدفآن ارزیابی سبک های حل تعارض افراد در رابطه با همسر (سبک یکپارچگی، سبک مسلط، سبک ملزم شده، سبک اجتناب کننده، سبک مصالحه) می باشد.
روایی و پایایی : دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

1922 : بازدید مطلب

فرستادن نظر