پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات درنظام بانکی

دانلود پرسشنامه

پرسشنامه استاندارد سنجش کیفیت خدمات درنظام بانکی شامل ۲۱گویه می باشد .این پرسشنامه بر اساس مقیاس لیکرت (کاملا مخالفم،۱؛ مخالفم،۲؛ نه موافقم نه مخالف،۳؛موافقم،۴؛ کاملا موافقم؛۵) می باشد.
روایی و پایای: دارد
نوع فایل : ورد

16,000 ریال – خرید

931 : بازدید مطلب

فرستادن نظر