پرسشنامه برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه نگوار و وامو کورو(۲۰۰۶)

این پرسشنامه دارای ۹ سوال بوده و هدف آن بررسی میزان توجه به برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه می باشد.

مولفه دارد.

پایایی و روایی دارد.

نوع فایل: ورد

17,000 ریال – خرید

879 : بازدید مطلب

فرستادن نظر