پرسشنامه آزمون اضطراب زونگ

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد.

این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه ای لیکرت می ­باشد.

پایایی و روایی دارد.

772 : بازدید مطلب

فرستادن نظر