آزمون اضطراب زونگ

 این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان علایم اضطرابی می باشد.

این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۴ درجه ای لیکرت می ­باشد.

روایی و پایایی دارد.

863 : بازدید مطلب

فرستادن نظر