مشاوره و تجزیه و تحلیل آماری
برگزاری دوره های آموزشی
طراحی و اجرای پژوهش های خرد و کلان برای سازمان ها
ساخت و اعتباریابی ابزارهای اندازه گیری پژوهش
طراحی و اجرای آزمون های آموزشی
طراحی وب سایت

پرسشنامه رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی فرل و اسکینر

تعداد گویه ها: ۶ هدف: سنجش میزان رفتار اخلاقی در سازمان های تحقیقاتی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۸۸ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه سنجش رضایت شغلی ویسوکی و کروم (JDI)

تعداد گویه ها: ۳۹ هدف: سنجش رضایت شغلی زیر مقیاس ها: کار – سرپرست – همکار – ارتقاء – پرداخت نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۴ تعداد صفحات: ۶ فرمت فایل: word

پرسشنامه انتظار از شغل لازیر

تعداد گویه ها: ۱۲ هدف: سنجش عوامل انگیزشی و بهداشتی فرد در شغل زیر مقیاس ها: عوامل بهداشتی – عوامل انگیزشی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۳ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر – نسخه ۱۵ آیتمی

تعداد گویه ها: ۱۵ هدف: ارزیابی فرهنگ بازارگرایی زیر مقیاس ها: مشتری گرایی – رقابت گرایی – هماهنگی بین بخشی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه موانع شخصی خلاقیت فیفر

تعداد گویه ها: ۳۶ هدف: شناسایی موانع شخصی خلاقیت زیر مقیاس ها: اعتماد به نفس و ریسک پذیری – نیاز به تطبیق – استفاده از مجردات و امور انتزاعی – استفاده از تجریه و تحلیل نظام یافته – موفقیت کاری – محیط فیزیکی نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد […]

پرسشنامه انباشتگی اطلاعاتی فروشنده هانتر و گوبل

تعداد گویه ها: ۶ هدف: ارزیابی انباشتگی اطلاعاتی فروشنده زیر مقیاس ها: احساسی – خطا نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۸ تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه سنجش قدرت پست و مقام فیدلر

  تعداد گویه ها: ۵ هدف: سنجش میزان قدرت پست و مقام رهبر در سازمان نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد تعداد صفحات: ۲ فرمت فایل: word

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک

تعداد گویه ها: ۱۸ هدف: بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه زیر مقیاس ها: ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت – ارتباطات متفاوت با گروه های مختلف مشتریان – ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای حاصل شدن نتیجه های مناسب – تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۰۷ تعداد صفحات: […]

پرسشنامه تمایل به برنامه ریزی کوئین و همکاران

تعداد گویه ها: ۱۰ هدف: ارزیابی تمایل افراد برای برنامه ریزی فعال زیر مقیاس ها: برنامه ریزی شخصی – برنامه ریزی کاری نمره گذاری: دارد تفسیر نتایج: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۱۹۹۰ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word

پرسشنامه شخصیت برند تیم های ورزشی

تعداد گویه ها: ۲۴ هدف: سنجش شخصیت در تیم های ورزشی زیر مقیاس ها: رقابت – پرستیژ – اخلاقیات – اصالت – اعتبار نمره گذاری: دارد منبع: دارد سال انتشار: ۲۰۱۲ تعداد صفحات: ۳ فرمت فایل: word